POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Programy firmy AVAST Software s.r.o. (siedziba: ul. Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, Republika Czeska) oferowane są jako produkty typu "wypróbuj i kup".
 2. Aby poznać dokładnie funkcje i możliwości programów rodziny Avast, można pobrać oprogramowanie i bez ograniczeń funkcjonalnych użytkować (testować) przez 30 dni. Po upływie tego okresu, należy nabyć licencję lub trwale usunąć oprogramowanie z pamięci (dysku) komputera.
 3. Licencje programów komputerowych nie spełniają przesłanek tzw. towaru konsumpcyjnego (tj. gdy jedną stroną umowy jest konsument, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą). W tej sytuacji, wynikająca z ustawy o prawach konsumenta możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet nie znajduje zastosowania.
 4. Sprzedawca gwarantuje, że w ciągu 21 dni każdy nabywca (w tym konsument) może zrezygnować z zakupu licencji, bez podawania przyczyny. Nabywca zgłasza chęć rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, powołując się na numer faktury sprzedaży. Po odesłaniu podpisanej faktury korygującej, nabywca niezwłocznie otrzyma zwrot należności na wskazany rachunek bankowy. Koszty przelewu ponosi sprzedawca.
  W wyniku rezygnacji, zainstalowane przez nabywcę oprogramowanie Avast przestanie być aktywne (przestanie działać).
 5. Złożone i przyjęte zamówienia zostaną zrealizowane po cenach podanych w potwierdzeniu (fakturze pro forma).
 6. Wszystkie wyliczone ceny końcowe brutto (do zapłaty) zawierają 23% PTU (podatku od towarów i usług, popularnie zwanego VAT). Ceny netto nie zawierają 23% PTU. W przypadku licencji na oprogramowanie, obowiązuje ustawowa stawka 23%.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Umowa kupna dotyczy wyłącznie licencji ESD (dystrybucja elektroniczna) na używanie programu oraz praw do aktualizacji (automatycznych lub wymuszonych) w wybranym okresie (1 rok, 2 lub 3 lata). Potwierdzeniem nabycia licencji jest faktura oraz certyfikat z numerem klienta. Liczba aktywnych stanowisk i ich rodzaj muszą być zgodne z udzieloną licencją na używanie oprogramowania Avast, pod rygorem utraty uprawnień licencyjnych.
 2. Na wniosek nabywcy, oprogramowanie i/lub klucz rejestracyjny mogą być dostarczone odpłatnie na nośniku (np. na płycie).
 3. Oprogramowanie jest aktywowane za pomocą klucza rejestracyjnego w postaci ciągu znaków alfanumerycznych lub klucza w formie pliku. Plik z kluczem zawiera szczegóły udzielonej licencji, w tym nazwę użytkownika oraz jego adres e-mail.
 4. Do licencji wielostanowiskowych stosuje się wspólny klucz dla wszystkich instalacji (kopii) produktu. Korzystanie z licencji wielostanowiskowych przez kilku użytkowników jest sprzeczne z warunkami udzielonej licencji i jest zabronione.
 5. W przypadku licencji przeznaczonych do dalszej sprzedaży, nabywca podaje dane tzw. użytkownika końcowego.
 6. Instytucje rządowe, samorządowe i służba zdrowia uprawnione są do 30% bonifikaty. Szkoły i organizacje typu "non-profit" otrzymują 50% zniżki. Wybranie planu cenowego innego niż standardowy wymaga podania numeru REGON w zamówieniu. W uzasadnionych przypadkach, po weryfikacji w Rejestrze, sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w ramach wskazanego planu cenowego.
 7. Przedłużenie abonamentu na kolejny okres objęte jest rabatem 30%, wyliczanym od wyliczonej ceny produktu netto. Rabaty nie sumują się. Licencje próbne nie uprawniają do uzyskania rabatu za kontynuację.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania niezgodnie z warunkami umowy licencyjnej i/lub z prawem. W szczególności, za błędnie określoną w zamówieniu liczbę licencji i/lub ich rodzaj.
SPRZEDAŻ W INTERNECIE
 1. Po wypełnieniu formularza, nabywca otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia i - zwykle w ciągu kilku godzin - fakturę pro-forma lub informację o niemożności realizacji zamówienia.
 2. Po otrzymaniu faktury pro forma, nabywca dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Po upływie tego okresu zamówienie uważa się za niebyłe, zaś umowę między sprzedawcą i nabywcą za nieskuteczną.
 3. Po potwierdzeniu przez bank sprzedawcy wpływu na rachunek umowę uważa się za skutecznie zawartą. Faktura wystawiana jest z datą zaksięgowania przelewu na rachunku sprzedawcy.
 4. Faktura i certyfikat licencyjny wysyłane są w ciągu 3 (trzech) dni roboczych pocztą elektroniczną.
SPRZEDAŻ NA ZAMÓWIENIE BEZPOŚREDNIE
 1. Zamówienia bezpośrednie (z pominięciem sklepu) przyjmowane są wyłącznie od firm i instytucji. Zamówienia konsumenckie nie są realizowane w tym trybie.
 2. Zamówienie powinno zawierać specyfikację (nazwa produktu, liczba licencji, okres abonamentowy) oraz dane niezbędne do wystawienia faktury i klucza aktywującego (imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, nazwę zamawiającego, adres, NIP i REGON, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Zamówienie jest wiążące wyłącznie wtedy, gdy sprzedawca potwierdzi przyjęcie.
 4. Umowę uważa się za skutecznie zawartą w dniu wystawienia faktury. Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Nabywca obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia chyba, że ustalono inaczej.
  Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.
 5. Nabywca otrzymuje klucz rejestracyjny i/lub plik rejestracyjny drogą elektroniczną albo w ustalony z nabywcą inny sposób. Przekazanie nastąpi w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zawarcia umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nabywca obowiązany jest do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem przekazanej dokumentacji, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
 2. W pozostałym zakresie warunki umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawcą licencji jest Infoserwis z siedzibą we Wrocławiu.

  Infoserwis Marek Janota
  ul. Kilińskiego 26/4
  50-264 Wrocław

  NIP: PL8981112463
  REGON: 932797468

  Numer rachunku w mBanku: 81 1140 2004 0000 3402 2652 0093